Peering Matrix Production Ready VLAN


1
7
4
1
5

1
8
0
4
1

6
0
6
1
4
1
3
1
6
5
7
1
3
8
9
9
7
2
0
7
4
6
8
2
0
7
4
6
9
2
1
1
6
2
2
2
1
2
3
3
1
2
1
2
3
5
8
2
1
2
4
2
5
Ming Yi Tea Farm 17415
Taiwan Digital Streaming Co. Transit 18041
Tsung-Yi Yu 60614
Fast Line Co. 131657
Eons Data Communications Limited 138997
Li Heng Yu 207468
Sciuridae Network DE 207469
Pang-Wei Tsai 211622
Ta-Li Lai 212331
WeiXuan Chang 212358
Fubuki Network 212425